Вісник Тернопільського національного економічного університету, 2016, № 1


[Титул] {Title}


[Зміст] {Content}


Мельник А. [Підприємництво на національному та регіональних ринках послуг України: сучасні тенденції та фактори розвитку] {Entrepreneurship at the national and regional service markets in Ukraine: modern trends and development factors} 7-21


Дудар Т. [Маркетинг відносин в системі агробізнесу у контексті викликів євроінтеграційних процесів] {Relationship marketing in the system of agribusiness in the context of European integration process challenges} 22-34


Тимчук С. [Екологічний туризм як напрям соціально-економічного розвитку сільських територій] {Environmental tourism as the direction of socio-economic development of rural areas} 35-41


Артюхов А., Омельяненко В. [Управління трансфером технологій в рамках моделі Quadruple Helіx при реалізації інноваційних проектів розвитку регіону] {Management of technology transfer within a model of Quadruple Helix in the implementation of innovative development projects in the region} 42-53


Мартьянов М. [Вплив інноваційної активності регіонів на їх економічну динаміку] {The impact of innovation activity of regions on their economic dynamics} 54-63


Єгоричева С., Лахижа М. [Забезпечення фінансової самодостатності територіальних громад: досвід країн Європейського Союзу для України] {Ensuring financial self-sufficiency of territorial communities: the experience of EU countries for Ukraine} 64-77


Іващук О., Дзюбановська Н., Сенів Г. [Оцінка рівня рентабельності надання кредитів при можливих затримках повернення інвестованих коштів] {The assessment of the profitability level of loan granting in case of possible delays of invested funds returns} 78-88


Саранюк А. [Системне узагальнення методик оцінювання інвестиційної привабливості підприємств житлово-комунального господарства] {Systematic synthesis of the methods for evaluation of investment attractiveness of the housing maintenance and utilities enterprises} 89-98


Корнєєв В. [Інституційна роль банків розвитку у формуванні кредитних передумов стабілізації економіки України] {Institutional Role of Development Banks in Crediting Process to Stabilize the National Economy in Ukraine} 99-109


Комар Н. [Особливості формування зони вільної торгівлі в Північній Америці] {Features of forming a free trade zone in North America} 110-117


Лотиш О. [Внесок Жана Тіроля в практику регулювання ринків] {Jean Tyrol: the contribution to the practice markets regulation} 118-125


Васильєва Т. [Банківська діяльність у сфері інвестицій: проблеми розвитку, напрями вдосконалення, механізми управління] {Banking in investment: development issues, areas of improvement and control mechanisms} 126-127


Козюк В., Шиманська О. [Глобальна економіка в умовах спадного тренда сировинних цін: виклики та можливості для України] {Global economy in downtrend of raw material prices: challenges and opportunities for Ukraine} 128-135


[Наші автори] {Our authors} 136-137


[Annotation] {Annotation} 138-145


[До відома авторів “Вісника ТНЕУ”] {Useful Information for the authors} 146-147