Вісник Тернопільського національного економічного університету, 2015, № 4


[Титул] {Title}


[Зміст] {Content}


Луців Б., Луців П. [Модернізація регуляторної парадигми в банківській системі України у посткризовий період] {The modernization of regulatory paradigm in banking system of Ukraine in the post crisis period} 7-20


Литвинова О. [Оцінка ризиків імплементації інноваційних підходів у розвитку охорони здоров’я] {The prediction of economic risk for innovative management of health care institution} 21-29


Марчук А. [Адміністративно-територіальна реформа як передумова бюджетної децентралізації] {Administrative-territorial reform as a precondition of budget decentralization} 30-39


Тоцька О. [Аналітичне дослідження заробітної плати в Румунії та Молдові] {Analytical research of salary in Romania and Moldova} 40-49


Ткаченко Н., Водолазська О. [Гармонічний аналіз коливань андеррайтингового результату страховика] {Harmonic analysis of fluctuations of underwriting result of insurer} 50-64


Коваль С. [Особливості фінансової політики банківських установ в контексті сучасних реалій] {Features of the financial policy of banks in the context of current realities} 65-73


Заклекта-Берестовенко О., Іванова А. [Проблема децентралізації бюджетних повноважень в теорії і практиці] {The problem of decentralization of budgetary authority: theory and practice} 74-83


Перевознюк В. [Розвиток державної фінансової підтримки в галузі водопостачання та водовідведення] {Development of the state financial support in water supply and sanitation} 84-94


Сивак Р. [Концепція сталого розвитку світового господарства та трансформація системи цінностей з позицій наукових розвідок] {The concept of sustainable development of world economy and the transformation of value system from the standpoint of scientific studies} 95-103


Собко О. [Управління інтелектуальним портфелем у контексті забезпечення креації вартості інноваційного капіталу підприємства] {Intensifications of enterprise individual intellectual capital value creation effects on the base of talent management conception} 104-118


Артемчук Т. [Проблеми ефективного функціонування природних монополій та засади їх вирішення шляхом державного регулювання] {Problems of effective functioning of natural monopolies and basis to solve them by government regulation} 119-129


Артемчук А. [Обґрунтування напрямку залучення інвестицій у розвиток діяльності компаній енергетичної галузі] {Arguments for direction of attracting investments in the development of energy sector companies} 130-137


Патряк О. [Облік корпоративних прав за стадіями життєвого циклу: практичний аспект] {Accounting for corporate rights in stages of the life cycle: a practical aspect} 138-148


Длугопольський О. [Ангус Дітон про споживання, доходи та задоволення від життя] {Angus Deaton about consumption, incomes and happiness} 149-163


Мельник А., Монастирський Г., Желюк Т., Дудкіна О., Васіна А., Попович Т., Зелінська А. [Розвиток регіонів та громад в умовах адміністративно-територіальної реформи: перспективи та загрози] {The development of regions and communities while the administrative-territorial reform: prospects and threats} 165-172


Данилюк М. [Економічна експертиза: наукові засади та практичне використання] {Economic assessment: scientific foundations and practical use} 173-175


[Наші автори] {Our authors} 176-177


[Annotation] {Annotation} 178-187


[До відома авторів “Вісника ТНЕУ”] {Useful Information for the authors} 188-189